Nyereményjáték szabályzat

Töltsd ki Tudatosság az ételrendelésben kérdőívünket és nyerj!

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Greenstic Kft. (2836 Baj, Tóvárosi út 1/A.) által üzemeltetett „Töltsd ki Tudatosság az ételrendelésben kérdőívünket és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék lebonyolítója a Greenstic Kft. (továbbiakban: szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játék időszaka alatt a felhasználók egy Google Form kérdőívet tudnak kitölteni. A Játékosoknak a Játék szabályzatában foglalt részvételi feltételeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy részt vehessenek a 2024. január 22-től február 8-ig tartó Játékban. A Játékidőszak során 3 db design díjas Huskee fenntartható kávéspohár kerül kisorsolásra a Játékban résztvevő Játékosok között, amit a szervező biztosít.


A Játék részvételi feltételei:

 • a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
 • a játék határidejéig (2024.02.08.) a kérdőív kitöltése;
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok hitelessége bizonyítható legyen;
 • a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte;
 • a Játékos hozzájárulása a személyes adatainak jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tájékoztatóban leírt kezeléséhez, valamint nyertes pályázat esetén a nevének nyilvánosságra hozatalához Greenstic Hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/greenstichungary).

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Nyeremény átadásának céljából a Nyertes Játékos alábbi adatainak megadására van szükség: teljes név, e-mail cím és telefonszám.

 1. A Játék időtartama

A Játékban részt venni, a Játék meghirdetésének időpontjától (2024.01.22.), a Játék utolsó napjának végéig (2024.02.08. 23:59) lehetséges. A Játék befejezése után történő jelentkezéssel a Játékos már nem vehet részt a Játékban.

 1. Nyeremény

A Nyertesek a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékosok.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a nyeremény felajánlója és a Játékos kötelesek együttműködni.

A nyeremény felajánlója vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.


 1. Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a szervező 3 munkatársából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertesek a nyereményre nem jogosultak, vagy a nyereményre a megadott határidőn belül (2024.02.15.) nem tartanak igényt, amelyet írásban (e-mailben) kell megerősíteniük, a nyeremény a pótnyertesek tulajdonába kerül.

A sorsolás időpontja: 2024. 02. 09. 9:00

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

A szervező a nyertes Játékossal/ Játékosokkal a sorsolást követően e-mailen keresztül lép kapcsolatba a nyeremény felhasználásához szükséges személyes adatok felvételi céljából.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vételéhez szükséges a pontos név, e-mail cím, telefonszám megadása, amely adatokat a szervező kizárólag a nyeremény felajánlójának tájékoztatására fog felhasználni, kapcsolatfelvétel céljából.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül köteles tájékoztatni a szervezőt.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Greentic Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója az irányadó. 
Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető:Greenstic Kft.
Cím: 2836 Baj, Tóvárosi út 1/A.
Levélcím: 2836 Baj, Tóvárosi út 1/A.
E-mail: info@greenstic.hu
Web: https://greenstic.hu
Adószám: 26797447-2-11
Cégjegyzékszám:1 09 027460
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék CégbíróságaAdatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A Játékban résztvevő játékosok neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám)

A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást

Az érintettek hozzájárulása

A nyertesek neve a nyilvánosságra hozatalt is beleértve napjától 30 napig a szervező Facebook oldalán

Átláthatóság biztosítása

A szervező jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.

A nyertesek adatainak kezelése ( név, lakcím e-mail cím, telefonszám )

A nyertesekhez kapcsolódó adminisztrációAz adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat

Időtartam

A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám)

a játék időtartama és azt követő 6 hónap

A nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.facebook.com/greensticeurope oldalon

a sorsolást követő 30 nap

A nyertesek adatainak kezelése (név, e-mail, telefonszám)

a játék időtartama és azt követő 6 hónap

A Facebook-on regisztrált felhasználók adatait a Facebook kezeli, mely adatkezelésre a Facebook Adatkezelési szabályzata vonatkozik, ezzel kapcsolatban a szervező minden felelősséget kizár.

A Facebook adatkezelésével kapcsolatos érintetti igények a Facebook Inc.-nél érvényesíthetők.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

 1. Felelősség

A kapcsolatfelvétel céljából kapott adatok hiányosságáért (név-, e-mail cím, telefonszám elírása stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A szervezős kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a szervezővell szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a szervező által megkövetelt intézkedést megtenni és a szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a www.greenstic.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@greenstic.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2024. január 19.